Марвена

Неинвазивно диагностициране на чернодробни заболявания

В световен мащаб 800 000 души умират от чернодробни заболявания годишно. Ранното откриване и проследяване са изключително важни за пациента.

Различните хронични чернодробни заболявания водят до натрупване на колаген в екстрацелуларния матрикс на клетките на съединителната тъкан на черния дроб. Това се дължи на увеличаване на инхибиторите на матрикс-деградиращите ензими. Тези процеси водят до развитието на фиброза и цироза - загуба на функции на черния дроб. Напредналата чернодробна цироза е свързана и с редица клинични усложнения и развитие на хепатоцелуларен карцином. Основните причини за тези диагнози са

  • инфекция с вируса на хепатит В и вируса на хепатит С
  • затлъстяване на черния дроб – неалкохолна чернодробна болест, свързана със затлъстяване при пациента
  • злоупотреба с алкохол

Общият профил на пациенти с чернодробни заболявания включва определянето на индекс на телесната маса, диабетен статус, нива на АСАТ, АЛАТ, албумин и брой тромбоцити. Биопсията остава златен стандарт за определяне степента на чернодробна фиброза. Тази инвазивна процедура обаче има своите недостатъци – грешки при вземане на материала, риск от замърсяване на пробата, неправилно интерпретиране на резултатите. Затова серумните биомаркери се използват все по-често за оценяване състоянието на пациента.

Хиалуроновата киселина (HA), тъканният инхибитор на металопротеиназа I (TIMP-I) и аминотерминалният пропептид на проколаген тип III (PIIINP) са предложени за маркери за чернодробна фиброза. HA се продуцира от звездовидните клетки на черния дроб. TIMP-I е инхибитор на матрикс-деградиращите ензими. Повишените нива на PIIINP са показател за възпаление.

Опростеният тест на Siemens Healthcare - Enhanced Liver Fibrosis (ELF), обединява всички тези маркерни молекули и дава цифров резултат, който определя степента на чернодробна фиброза при различни чернодробни заболявания. Този резултат се изчислява по специален алгоритъм на базата на количественото измерване в серум на HA, TIMP-I и PIIINP в системите ADVIA Centaur.

Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) одобрява използването на неинвазивни методи за определяне степента на чернодробна фиброза при пациенти с инфекция с хепатит С.

NICE препоръчва използването на теста ELF за

  • установяване степента на фиброза при новодиагностицирани пациенти
  • проследяване на напреднала чернодробна фиброза при хора, диагностицирани със затлъствяне на черния дроб
  • повторно изследване на пациенти с резултат за ELF, по-малък от 10.51, на всеки 3 години при възрастни хора и на всеки 2 години за деца и подрастващи

Предимствата на теста ELF са

  • неинвазивен – необходим е само кръвен серум
  • стандартизиран метод
  • автоматизиран метод – системи ADVIA Centaur
  • кратко време за получаване на резултат – по-малко от 1 час

Тестът ELF, в комбинация с други лабораторни резултати и клинични наблюдения, е помощно средство при диагностициране и оценка на степента на фиброза на черния дроб при пациенти с признаци и симптоми на хронично чернодробно заболяване.

« Обратно